สุขภาพองค์กร

สุขภาพองค์กร

สุขภาพส่วนบุคคล + สุขภาพส่วนรวม

แต่ละวันที่ไปทำงาน เราใช้เวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานไม่น้อยไปกว่าคนในครอบครัว สุขภาพของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบกับสุขภาพของสมาชิกอีกคน

เราจะช่วยกันดูแลสุขภาพของคนรอบตัวและเพื่อนร่วมงานในองค์กรไม่ได้เลย ถ้าไม่ช่วยกันดูแลสังเกตสุขภาพของตนเอง

ระบบดูแลสุขภาพองค์กรกับสบายดีบอต คือเครื่องมือบันทึกสุขภาพสำหรับองค์กร หากสมาชิกคนใดในองค์กรของเราสังเกตพบอาการไม่สบาย จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเบื้องต้น ยิ่งพบความเจ็บป่วยไม่สบายเร็วเท่าใด องค์กรก็จะสามารถช่วยกันดูแล เฝ้าระวังการแพร่กระจาย รวมถึงจัดการสุขภาพและสถานการณ์ของคนในองค์กรได้เร็วเท่านั้น

ดูแลสุขภาพส่วนรวม อย่างมีส่วนร่วม

เพียงแค่สังเกตอาการและบันทึกสุขภาพตนเอง ก็เป็นการร่วมดูแลสุขภาพของส่วนรวมได้

สมาชิกองค์กรที่ไม่บอกสุขภาพของตน
สมาชิกองค์กรที่บอกว่าตนสบายดี
สมาชิกองค์กรที่บอกว่าตนมีอาการ

ไม่มีการบันทึกสุขภาพ
ไม่เห็นสถานการณ์สุขภาพส่วนรวมขององค์กร

มีการบันทึกสุขภาพบางส่วน
สถานการณ์สุขภาพส่วนรวมขององค์กร
ที่เห็นอาจไม่เป็นตามจริง

มีการบันทึกสุขภาพทั้งหมด
เห็นสถานการณ์สุขภาพส่วนรวมขององค์กร
ใกล้เคียงตามจริง

ดูแลสมาชิกองค์กร
กับสบายดีบอต

ดูแลสุขภาพของทุกคนในองค์กรได้ด้วยการร่วมมือกันสังเกตอาการ และดูแลสุขภาพของทุกคนผ่านการบันทึกสุขภาพในสบายดีบอต

องค์กรติดต่อลงทะเบียนกับสบายดีบอต

สมาชิกเพิ่มสบายดีบอตเป็นเพื่อนใน LINE

ลงทะเบียนในสบายดีบอตด้วยรหัสองค์กร

สมาชิกบันทึกสุขภาพในแต่ละวัน

บันทึกรายละเอียดอาการไม่สบาย และมีประวัติสุขภาพ 
สามารถดูย้อนหลังได้ 14 วัน

เห็นภาพรวมสถานการณ์สุขภาพส่วนรวม

องค์กรสามารถวางแผนการดูแลและรับมือ
ได้ทันสถานการณ์

เริ่มต้นดูแลสุขภาพส่วนรวม
อย่างมีส่วนร่วม

เริ่มการดูแลสมาชิกองค์กรกับสบายดีบอต เพียงแจ้งความประสงค์และรายละเอียดเพิ่มเติม สบายดีบอทจะดำเนินการและติดต่อกลับไปค่ะ